การเตรียมตัวก่อนมาตรวจสภาพสายตา เพื่อทำ RELEX FEMTOLASIK PRK และ ICL

พ.ญ. ฐิดานันท์

พ.ญ. ฐิดานันท์

พ.ญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม

ผู้เขียน/จักษุแพทย์

แพทย์หญิงฐิดานันท์ รัตนธรรม เเพทย์ที่ทำเลนส์เสริม ICL มากที่สุด อันดับต้นๆ ของประเทศไทย
จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เริ่มทำ LASIK มาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งนับเป็นปีที่มีการนำ LASIK มาใช้แก้ปัญหาสายตาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี…